Väikelaeva tehniline ülevaatus

Väikelaeva registreerimiseelsel ülevaatusel kontrollitakse:

 1. väikelaeva omandiõigust tõendava dokumendi ja alates 2004. aasta 1. maist kasutusele võetud väikelaeval vastavusdeklaratsiooni olemasolu ning väikelaeva vastavust nimetatud dokumentidele;
 2. eestikeelse juhise ja ohutusteabe olemasolu väikelaeval, mis on lastud turule „Toote nõuetele vastavuse seaduses” mõistes tootja, tootja volitatud esindaja või nende tunnustatud levitaja või importija poolt;
 3. väikelaeva kere konstruktsiooniosade seisukorda ja sõltuvalt tehnilise ülevaatuse liigist vajadusel konstruktsiooniosade vastavust tehnilisele dokumentatsioonile;
 4. väikelaeva ohutu ekspluateerimise tagamiseks ette nähtud mehhanismide, elektriseadmete ja teiste seadmete ohutut paigaldatust ning töökorras olekut;
 5. päästevarustuse, tuletõrje- ja avariivarustuse, navigatsiooniseadmete, pürotehnika ja muu varustuse olemasolu ja nende vastavust „Meresõiduohutuse seaduse” § 354 lõike 5 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses sätestatud nõuetele;
 6. raadiosideseadmete olemasolul nende töökorras olekut ja „Elektroonilise side seaduse” § 11 lõikele 2 vastava sagedusloa olemasolu;
 7. signaaltulede ja -märkide ning helisignaalseadmete vastavust rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioonile ja töökorras olekut;
 8. jäätmekogumisvahendite (näiteks reovee kogumistankid, olmeprügi, kaasa arvatud toidujäätmete kogumise vahendid, statsionaarsed ja teisaldatavad tualetid jms) olemasolu ja töökorras olekut.

Väikelaeva tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavad andmed

 1. kontrollakti number;
 2. ülevaatuse liik vastavalt „Meresõiduohutuse seaduse” § 36 lõikele 2;
 3. väikelaeva mark;
 4. väikelaeva mudel;
 5. väikelaeva tüüp – sõude-, mootor- või purjepaat;
 6. väikelaeva kategooria;
 7. kere põhimaterjal;
 8. kogupikkus;
 9. laius;
 10. süvis;
 11. lubatud inimeste arv pardal;
 12. lubatud suurim koormatus (kandejõud);
 13. mootori tüüp;
 14. maksimaalne lubatud mootorivõimsus; avastatud puudused.
 15. purjepind;
 16. identifitseerimisnumber – HIN/CIN kood või valmistaja tähis;
 17. ehitusaasta;
 18. ülevaatuse kuupäev;
 19. ülevaatuse teostanud asutus või ettevõtja;
 20. ülevaatuse teostanud isiku nimi ja allkiri;
 21. väikelaeva omaniku või vastutava kasutaja andmed;
 22. „Meresõiduohutuse seaduse” alusel kehtestatud piirangud, kui need on Veeteede Ameti poolt määratud;
 23. ülevaatuse käigus avastatud puudused.