Väikelaeva ja jeti tehnilisele seisundile ning väikelaeva varustusele esitatavad nõuded

 • Eestis registreeritud või registreeritava väikelaeva ja jeti tehniline seisund peab vastama kehtivatele meresõiduohutuse ja kvaliteedi nõuetele.
 • Väikelaeva varustus peab olema töökorras, kasutajatele hõlpsasti kättesaadav ja vastama oma tüübi ning mõõtude poolest väikelaeva konstruktsioonilisele kategooriale, sõidupiirkonnale ja suurusele.
 • Väikelaeva ja jeti mere- ja sõidukõlblikkuse ning tehnilise korrasoleku eest vastutab väikelaeva või jeti omanik.
 • Väikelaeva nõuetekohase varustatuse ja ohutusnõuete täitmise eest vastutavad väikelaeva omanik ja väikelaeva juht.
 • Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

Nõuded väikelaeva päästevarustusele

 • Väikelaeval peab olema vähemalt üks päästevest või ujuvusvahend iga pardalviibija jaoks vastavalt väikelaeva kategooriale. Päästevestid ja ujuvusvahendid peavad olema sertifitseeritud ja vastavalt markeeritud ning olema hooldatud vastavalt valmistajatehase kasutusjuhendile.
 • Kui väikelaeval on määruse lisas esitatud tabeli kohaselt nõutav päästeparve olemasolu, peab päästeparve kohtade arv vastama pardalviibijate arvule.
 • Erandina määruse lisas esitatud tabeli nõudest ei ole A- ja B-kategooria väikelaeval päästeparve olemasolu nõutav, kui väikelaev kaugeneb kaldast vähem kui 20 meremiili.

Nõuded väikelaeva pürotehnikale

 • Pürotehnikat peab hoidma väikelaevas veekindlas pakendis. Pürotehnika valmistaja poolt näidatud kasutusaeg peab olema kehtiv.

Nõuded väikelaeva tulekustutusvahenditele

 • Väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke, gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25 kW võimsusega päramootorit, peab olema kasutamiseks sobiv vähemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti, mis peab vastama „Tuleohutuse seaduse” § 32 lõike 5 alusel kehtestatud siseministri määruses sätestatud nõuetele.
 • Tulekustutussüsteemi olemasolu korral on nõutav selle perioodiline kontroll ja hooldus vastavalt valmistaja poolt määratud tähtajale.

Nõuded väikelaeva esmaabivahenditele

 • Väikelaeval peavad olema „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 4 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruses nimetatud esmaabivahendid, mis on nõutud M1- ja N1- kategooria sõidukite puhul.
 • Väikelaeva kaalule ja pikkusele vastav ankur ja ankruots peab tagama väikelaeva ohutu ankrusseismise. Ankruotsa pikkus peab vastama vähemalt alljärgnevas tabelis toodud nõuetele:

ankruotsa pikkus

 • Väikelaeva pukseerimisotsa pikkus peab olema vähemalt kolm väikelaeva pikkust. Sobivusel võib pukseerimiseks kasutada ka väikelaeva kaalule ja pikkusele sobivat ankruotsa.