MERESIDE

Merel kasutataval raadiojaamal peab olema sagedusluba (veesõiduki raadioluba), mis annab õiguse kasutada meresidesagedusi seadusega määratud tingimustel. Igal Sideametis registreeritud raadiojaamaga veesõidukil on oma üheksanumbriline kood.

Kindlaks määratud meresagedustel saab kuulata eelkõige ilma‐ ja navigatsioonihoiatusi. Raadioside operaatori tunnistuse omanik võib ka teiste aluste, kaldajaamade ja sadamatega ühendust võtta. Hädaolukorras võib meresidet kasutada ka siis, kui raadio kasutajal ei ole operaatori tunnistust.

Mereside on rahvusvaheline. Peamine hädaabi, kutsungite ja eelteadete edastamise kanal on 16 (156,800 MHz). See on avatud kõikide kaldajaamade ja aluste jaoks (pidev raadiovaht), info iseloomust olenevalt suunatakse edasi teisele töökanalile.

Kanalid 6, 8 ja 77 on üldjuhul laevade infovahetuseks. Kanalid 9, 10, 12, 14 on sada‐ matega side pidamiseks (täpsem info lootsiraamatus), kanal 13 on merepääste ja ohutuse jaoks ning ka Tallinn VTS‐i suhtluskanal.

Kanalil 69 edastab Tallinn Raadio ilmaprognoose, tormi‐ ja navigatsioonihoiatusi. Ühtlasi on see ka piirivalve ning opera‐ tiivinformatsiooni‐ ja mereseirekeskusega suhtlemiseks ning riigilaevastiku töökanal.

Väikelaevnike jaoks on nii meil kui naaberriikides kanalid 72 ja 77, aga ka L1 ( 155,500 MHz) ja L2 (155,525 MHz).

DSC on digitaalne selektiivne väljakutse aparaat, mis uuematel raadiojaamadel on sisse ehitatud. Selle andmeedastus toimub kanalil 70, info jõuab kõigi sagedusalas olijateni. DSC raadiojaama saab ühendada GPS‐ga. Hädanupu vajutamisel saadetakse andmeedastusena hädateade, mille võtavad kõik levialas olevad DSC raadiojaamad automaatselt vastu. Andmeedastusega on võimalik saata ka detailsem hädasõnum (koordinaadid, laeva kutsung, õnnetuse kirjeldus jm). Nii tegutsedes hoitakse info edastamisel aega kokku ja päästjad saavad hädasolija poole viivitamatult teele asuda.

Pea meeles, et tavalise käsiraadiojaama (walkie-talkie) võimsus ja seega kuuldeulatus on väike ja sellega ei pruugita sind kuulda.

Raadiosides on hädasignaaliks MAYDAY, mille järel antakse hädateade. Edastatakse suuliselt raadiotelefoniga. Edastamise ja vastuvõtmise kord ja protseduurid on rahvus‐ vaheliste raadioside eeskirjadega täpselt määratud.

Kiirteate signaal on PAN‐PAN, edastatakse samuti raadiotelefoniga. Peale signaali edastatakse sundolukorra teade. Antakse juhul kui ei ole otsest ohtu oma veesõidukile, näiteks on inimene üle parda kukkunud, märgatakse punast raketti või kui otsitakse kadunud veesõidukit.

Raadiosides kasutatakse ka ohutussignaali SECURITÉ. Signaalile järgneb hoiatus- teade, mis sisaldab tähtsat navigatsioonilist või meteoroloogilist infot. Ohutussignaal ja hoiatusteate eelinfo antakse avarii‐ ja väljakutsekanalil 16, edasine info viidatud töökanalil. Järgnev teade on tavaliselt suunatud kõigile (tormihoiatus, oluline navigat‐ siooniteade). Hoiatusteatele ei vastata, hinnatakse, kui oluline see on oma meeskonna ja laeva jaoks ning tegutsetakse vastavalt. Ohutussignaal‐ ja teade edastatakse ka juhul kui veesõiduk on kaotanud juhitavuse.

Allikas: Abiks paadimehele, Veeteede Amet